Quyển sách gồm 10 câu truyện kèm với những chủ để khác nhau. Sau mỗi câu truyện các bạn sẽ có một vài bài tập để ôn tập những gì mình đã nghe và đọc được

  • 1. Ben's wishes Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 2. The Glove, the Fork and The old pair of glasses Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 3. Robert and The Three Envelopes Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 4. Lara and The Mountain Lion Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 5. Big Nose and The Storm Maker Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 6. Michael and the red rug Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 7. Brilliant Bikes Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 8. A Cake for the Queen Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 9. Katy's favourite Song Storyfun for Flyers SB - 30 phút
  • 10. William strangest story Storyfun for Flyers SB - 30 phút