Học viên tích lũy thêm với hơn 500 từ vựng và 200 mẫu câu thông dụng.

 • 1. People Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 2. Review 1 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 3. Vacation Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 4. Review 2 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 5. Errands Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 6. Review 3 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 7. Stories Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 8. Review 4 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 9. Friends Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 10. Review 5 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 11. Business Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 12. Review 6 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 13. Culture Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 14. Review 7 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 15. Future Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 16. Review 8 Speak Now 3 SB - 30 phút
 • 17. Review all Speak Now 3 SB - 30 phút

KHÓA HỌC KHÁC