Sách đề cao kỹ năng nghe nói và rèn luyện khả năng nghe nói cho người học, ngoài ra các từ vựng và ngữ pháp kèm theo giúp người học nâng cao được trình độ tiếng Anh của mình

 • 1. Friends & Family Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 2. Review 1 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 3. Restaurants Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 4. Review 2 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 5. Health Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 6. Review 3 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 7. Jobs Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 8. Review 4 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 9. Free Time Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 10. Review 5 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 11. Travel Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 12. Review 6 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 13. Style & Fashion Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 14. Review 7 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 15. Opinions Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 16. Review 8 Speak Now 2 SB - 30 phút
 • 17. Reivew all Speak Now 2 SB - 30 phút

KHÓA HỌC KHÁC