Bộ sách được biên soạn công phu và trình bày hiệu quả giúp người học được trang bị kiến thức đầy đủ, bài bản và giúp nâng cao trình độ tiếng Anh của người học.

 • 1. New Friends Speak Now 1 - 30 phút
 • 2. Review 1 Speak Now 1 - 30 phút
 • 3. Interests Speak Now 1 - 30 phút
 • 4. Review 2 Speak Now 1 - 30 phút
 • 5. People Speak Now 1 - 30 phút
 • 6. Review 3 Speak Now 1 - 30 phút
 • 7. Daily Life Speak Now 1 - 30 phút
 • 8. Review 4 Speak Now 1 - 30 phút
 • 9. My Hometown Speak Now 1 - 30 phút
 • 10. Review 5 Speak Now 1 - 30 phút
 • 11. Shopping Speak Now 1 - 30 phút
 • 12. Review 6 Speak Now 1 - 30 phút
 • 13. Food Speak Now 1 - 30 phút
 • 14. Review 7 Speak Now 1 - 30 phút
 • 15. Past & Future Speak Now 1 - 30 phút
 • 16. Review 8 Speak Now 1 - 30 phút
 • 17. Review all - 30 phút

KHÓA HỌC KHÁC