Solutions là bộ giáo trình tiếng Anh chuẩn mực Oxford, thích hợp với các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 theo trình độ từ A-A1-A2-B-B1-B2

  • 1. Against the odds - 30 phút
  • 2. For what it's worth - 30 phút
  • 3. From cradle to grave - 30 phút
  • 4. Out of this world - 30 phút
  • 5. In the news - 30 phút
  • 6. Points of view - 30 phút
  • 7. Putting the world to rights - 30 phút
  • 8. Caught in the net - 30 phút
  • 9. A step on the ladder - 30 phút
  • 10. Man and beast - 30 phút