Solutions là bộ giáo trình tiếng Anh chuẩn mực Oxford, thích hợp với các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 theo trình độ từ A-A1-A2-B-B1-B2

  • 1. The real you - 30 phút
  • 2. Winning and losing - 30 phút
  • 3. Town and country - 30 phút
  • 4. In the spotlight - 30 phút
  • 5. Gifts - 30 phút
  • 6. Technology - 30 phút
  • 7. Cultures and customs - 30 phút
  • 8. What if... - 30 phút
  • 9. Crime scene - 30 phút
  • 10. The written word - 30 phút