Solutions là bộ giáo trình tiếng Anh chuẩn mực Oxford, thích hợp với các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 theo trình độ từ A-A1-A2-B-B1-B2

  • On camera - 30 phút
  • 2. Memories - 30 phút
  • 3. Nine to five - 30 phút
  • 4. Body and mind - 30 phút
  • 5. Our future - 30 phút
  • 6. Telling tales - 30 phút
  • 7. True love - 30 phút
  • 8. Travel - 30 phút
  • 9. Spend, spend, spend - 30 phút
  • 10. Inspiration - 30 phút