Solutions là bộ giáo trình tiếng Anh chuẩn mực Oxford, thích hợp với các bạn học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 theo trình độ từ A-A1-A2-B-B1-B2

  • 1. Beginnings - 30 phút
  • 2. Stories - 30 phút
  • 3. Partners - 30 phút
  • 4. Changes - 30 phút
  • 5. Battles - 30 phút
  • 6. Dreams - 30 phút
  • 7. Journeys - 30 phút
  • 8. Tastes - 30 phút
  • 9. Secrets - 30 phút
  • 10. Endings - 30 phút