Side by Side, Ấn bản thứ 3 của các tác giả Steven J. Molinsky and Bill Bliss, là một chương trình học năng động, bao gồm tất cả các kỹ năng được tích hợp luyện giao tiếp, đọc, viết và nghe - theo định dạng nhẹ nhàng, vui vẻ và dễ tiếp thu. Chương trình học gồm 4 cấp độ sẽ giúp học sinh giao tiếp như người bản ngữ khi cùng học với giáo viên của iSpeak.

 • SBS3 U1_Lesson 1 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_1_unit_1_side_by_side_3_workbook_201102023544.pdf
 • SBS3 U1_Lesson 2 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_2_unit_1_side_by_side_3_workbook_201102023812.pdf
 • SBS3 U1_Lesson 3 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_3_unit_1_side_by_side_3_workbook_201102023909.pdf
 • SBS3 U2_Lesson 4 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_4_unit_2_side_by_side_3_workbook_201102024006.pdf
 • SBS3 U2_Lesson 5 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_5_unit_2_side_by_side_3_workbook_201102024108.pdf
 • SBS3 U2_Lesson 6 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_6_unit_2_side_by_side_3_workbook_201102024219.pdf
 • SBS3 U3_Lesson 7 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_7_unit_3_side_by_side_3_workbook_201102024345.pdf
 • SBS3 U3_Lesson 8 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_8_unit_3_side_by_side_3_workbook_201102024449.pdf
 • SBS3 U3_Lesson 9 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_9_unit_3_side_by_side_3_workbook_201102024610.pdf
 • SBS3 U3_Lesson 10 - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_10_unit_3_side_by_side_3_workbook_201102023655.pdf
 • SBS3 U4_Lesson 11 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_11_unit_4_side_by_side_3_workbook_201102035302.pdf
 • SBS3 U4_Lesson 12 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_12_unit_4_side_by_side_3_workbook_201102035415.pdf
 • SBS3 U4_Lesson 13 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_13_unit_4_side_by_side_3_workbook_201102035507.pdf
 • SBS3 U5_Lesson 14 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_14_unit_5_side_by_side_3_workbook_201102035558_2.pdf
 • SBS3 U5_Lesson 15 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_15_unit_5_side_by_side_3_workbook_201102035714.pdf
 • SBS3 U5_Lesson 16 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_16_unit_5_side_by_side_3_workbook_201102035807.pdf
 • SBS3 U5_Lesson 17 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_17_unit_5_side_by_side_3_workbook_201102035917.pdf
 • SBS3 U6_Lesson 18 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_18_unit_6_side_by_side_3_workbook_201102040008.pdf
 • SBS3 U6_Lesson 19 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_19_unit_6_side_by_side_3_workbook_201102040100.pdf
 • SBS3 U6_Lesson 20 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_20_unit_6_side_by_side_3_workbook_201102040209.pdf
 • SBS3 U6_Lesson 21 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_21_unit_6_side_by_side_3_workbook_201102040257.pdf
 • SBS3 U7_Lesson 22 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_22_unit_7_side_by_side_3_workbook_201102040401.pdf
 • SBS3 U7_Lesson 23 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_23_unit_7_side_by_side_3_workbook_201102040610.pdf
 • SBS3 U7_Lesson 24 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_24_unit_7_side_by_side_3_workbook_201102040703.pdf
 • SBS3 U8_Lesson 25 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_25_unit_8_side_by_side_3_workbook_201102040815.pdf
 • SBS3 U8_Lesson 26 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_26_unit_8_side_by_side_3_workbook_201102040907.pdf
 • SBS3 U8_Lesson 27 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_27_unit_8_side_by_side_3_workbook_201102041001.pdf
 • SBS3 U8_Lesson 28 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_28_unit_8_side_by_side_3_workbook_201102041059.pdf
 • SBS3 U8_Lesson 29 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_29_unit_8_side_by_side_3_workbook_201102041154.pdf
 • SBS3 U9_Lesson 30 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_30_unit_9_side_by_side_3_workbook_201102041312.pdf
 • SBS3 U9_Lesson 31 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_31_unit_9_side_by_side_3_workbook_201102041402.pdf
 • SBS3 U9_Lesson 32 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_32_unit_9_side_by_side_3_workbook_201102041459.pdf
 • SBS3 U9_Lesson 33 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_33_unit_9_side_by_side_3_workbook_201102041553.pdf
 • SBS3 U10_Lesson 34 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_34_unit_10_side_by_side_3_workbook_201102041642.pdf
 • SBS3 U10_Lesson 35 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_35_unit_10_side_by_side_3_workbook_201102041735.pdf
 • SBS3 U10_Lesson 36 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_36_unit_10_side_by_side_3_workbook_201102042430.pdf
 • SBS3 U10_Lesson 37 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_37_unit_10_side_by_side_3_workbook_201102042529.pdf
 • SBS3 U10_Lesson 38 - 30 phút
  uploads/2020/11/lesson_38_unit_10_side_by_side_3_workbook_201102042854.pdf