Side by Side, Ấn bản thứ 3 của các tác giả Steven J. Molinsky và Bill Bliss, là một chương trình học năng động, bao gồm tất cả các kỹ năng được tích hợp luyện giao tiếp, đọc, viết và nghe - theo định dạng nhẹ nhàng, vui vẻ và dễ tiếp thu. Chương trình học gồm 4 cấp độ sẽ giúp học sinh giao tiếp như người bản ngữ khi cùng học với giáo viên của iSpeak.

 • SBS2. U1 (Lesson 1) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_1_unit_1_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030043423.pdf
 • SBS2. U1 (Lesson 2) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_2_unit_1_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030051513.pdf
 • SBS2. U2 (Lesson 3) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_3_unit_2_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030051619.pdf
 • SBS2. U2 (Lesson 4) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_4_unit_2_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030051743.pdf
 • SBS2. U3 (Lesson 5) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_5_unit_3_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030052138.pdf
 • SBS2. U3 (Lesson 6) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_6_unit_3_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030052317.pdf
 • SBS2. U4 (Lesson 7) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_7_unit_4_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030052437.pdf
 • SBS2. U4 (Lesson 8) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_8_unit_4_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030052557.pdf
 • SBS2. U5 (Lesson 9) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_9_unit_5_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030052710.pdf
 • SBS2. U5 (Lesson 10) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_10_unit_5_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030050644.pdf
 • SBS2. U6 (Lesson 11.) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_11_unit_6_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030050750.pdf
 • SBS2. U6 (Lesson 12) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_12_unit_6_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030050914.pdf
 • SBS2. U7 (Lesson 13) - 30 phút
  uploads/tutors/lesson_13_unit_7_side_by_side_2_activity_workbook_2_201030051333.pdf
 • SBS2. U7 (Lesson 14) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_14_unit_7_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031114522.pdf
 • SBS2. U8 (Lesson 15) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_15_unit_8_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031114624.pdf
 • SBS2. U8 (Lesson 16) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_16_unit_8_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031114737.pdf
 • SBS2. U9 (Lesson 17) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_17_unit_9_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031114904.pdf
 • SBS2. U9 (Lesson 18) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_18_unit_9_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115004.pdf
 • SBS2. U10 (Lesson 19) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_19_unit_10_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115149.pdf
 • SBS2. U10 (Lesson 20) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_20_unit_10_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115256.pdf
 • SBS2. U11 (Lesson 21) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_21_unit_11_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115352.pdf
 • SBS2. U11 (Lesson 22) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_22_unit_11_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115450.pdf
 • SBS2. U12 (Lesson 23) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_23_unit_12_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115547.pdf
 • SBS2. U12 (Lesson 24) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_24_unit_12_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115646.pdf
 • SBS2. U13 (Lesson 25) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_25_unit_13_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115749.pdf
 • SBS2. U13 (Lesson 26) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_26_unit_13_side_by_side_2_activity_workbook_2_201031115847.pdf