Side by Side, Ấn bản thứ 3 của các tác giả Steven J. Molinsky và Bill Bliss, là một chương trình học năng động, bao gồm tất cả các kỹ năng được tích hợp luyện giao tiếp, đọc, viết và nghe - theo định dạng nhẹ nhàng, vui vẻ và dễ tiếp thu. Chương trình học gồm 4 cấp độ sẽ giúp học sinh giao tiếp như người bản ngữ khi cùng học với giáo viên của iSpeak.

 • SBS 1. U1 (Lesson 1) -uploads/tutors/lesson_1_201026023503.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_1_unit_1_side_by_side_1_activity_workbook_201026023503.pdf
 • SBS 1. U1 (Lesson 2) -uploads/tutors/lesson_2_201026031523.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_2_unit_1_side_by_side_1_activity_workbook_201026031523.pdf
 • SBS 1. U2 (Lesson 3) -uploads/tutors/lesson_3_201026031808.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_3_unit_2_side_by_side_1_activity_workbook_201026031808.pdf
 • SBS 1. U2 (Lesson 4) -uploads/tutors/lesson_4_201026032129.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_4_unit_2_side_by_side_1_activity_workbook_201026032129.pdf
 • SBS 1. U3 (Lesson 5) -uploads/tutors/lesson_5_201026032542.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_5_unit_3_side_by_side_1_activity_workbook_201026032542.pdf
 • SBS 1. U3 (Lesson 6) -uploads/tutors/lesson_6_201026032855.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_6_unit_3_side_by_side_1_activity_workbook_201124090355.pdf
 • SBS 1. U4 (Lesson 7) -uploads/tutors/lesson_7_201026033143.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_7_unit_4_side_by_side_1_activity_workbook_201026033143.pdf
 • SBS 1. U4 (Lesson 8) -uploads/tutors/lesson_8_201026033546.mp3 30 phút
  uploads/tutors/8_unit_8_side_by_side_1_activity_workbook_201026033546.pdf
 • SBS 1. U5 (Lesson 9) -uploads/tutors/lesson_9_201026034248.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_9_unit_5_side_by_side_1_activity_workbook_201026034248.pdf
 • SBS 1. U5 (Lesson 10) -uploads/tutors/lesson_10_201026023842.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_10_unit_5_side_by_side_1_activity_workbook_201026023842.pdf
 • SBS 1. U6 (Lesson 11) -uploads/tutors/lesson_11_201026024131.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_11_unit_6_side_by_side_1_activity_workbook_201026024131.pdf
 • SBS 1. U6 (Lesson 12) -uploads/tutors/lesson_12_201026025039.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_12_unit_6_side_by_side_1_activity_workbook_201026025039.pdf
 • SBS 1. U7 (Lesson 13) -uploads/tutors/lesson_13_201026025400.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_13_unit_7_side_by_side_1_activity_workbook_201026025400.pdf
 • SBS 1. U7 (Lesson 14) -uploads/tutors/lesson_14_201026025704.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_14_unit_7_side_by_side_1_activity_workbook_201026025704.pdf
 • SBS 1. U8 (Lesson 15) -uploads/tutors/lesson_15_201026030332.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_15_unit_8_side_by_side_1_activity_workbook_201026030332.pdf
 • SBS 1. U8 (Lesson 16) -uploads/tutors/lesson_16_201026030748.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_16_unit_8_side_by_side_1_activity_workbook_201026030748.pdf
 • SBS 1. U9 (Lesson 17) -uploads/tutors/lesson_17_201026031130.mp3 30 phút
  uploads/tutors/lesson_17_unit_9_side_by_side_1_activity_workbook_201026031130.pdf
 • SBS 1. U9 (Lesson 18) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_18_unit_9_side_by_side_1_activity_workbook_201026034710.pdf
 • SBS 1. U10 (Lesson 19) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_19_unit_10_side_by_side_1_activity_workbook_201026035637.pdf
 • SBS 1. U10 (Lesson 20) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_20_unit_10_side_by_side_1_activity_workbook_201026035837.pdf
 • SBS 1. U11 (Lesson 21) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_21_unit_11_side_by_side_1_activity_workbook_201026040029.pdf
 • SBS 1. U11 (Lesson 22) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_22_unit_11_side_by_side_1_activity_workbook_201026040246.pdf
 • SBS 1. U12 (Lesson 23) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_23_unit_12_side_by_side_1_activity_workbook_201026040410.pdf
 • SBS 1. U12 (Lesson 24) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_24_unit_12_side_by_side_1_activity_workbook_201026040528.pdf
 • SBS 1. U13 (Lesson 25) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_25_unit_13_side_by_side_1_activity_workbook_201026040739.pdf
 • SBS 1. U13 (Lesson 26) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_26_unit_13_side_by_side_1_activity_workbook_201026040857.pdf
 • SBS 1. U14 (Lesson 27) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_27_unit_14_side_by_side_1_activity_workbook_201026041028.pdf
 • SBS 1. U14 (Lesson 28) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_28_unit_14_side_by_side_1_activity_workbook_201026041147.pdf
 • SBS 1. U15 (Lesson 29) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_29_unit_15_side_by_side_1_activity_workbook_201026041316.pdf
 • SBS 1. U15 (Lesson 30) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_30_unit_15_side_by_side_1_activity_workbook_201026041439.pdf
 • SBS 1. U16 (Lesson 31) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_31_unit_16_side_by_side_1_activity_workbook_201026041605.pdf
 • SBS 1. U16 (Lesson 32) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_32_unit_16_side_by_side_1_activity_workbook_201026041719.pdf
 • SBS 1. U17 (Lesson 33) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_33_unit_17_side_by_side_1_activity_workbook_201026041818.pdf
 • SBS 1. U17 (Lesson 34) - 30 phút
  uploads/2020/10/lesson_34_unit_17_side_by_side_1_activity_workbook_201026041936.pdf