Giáo trình tiếng Anh chuẩn mực của Oxford - Dành cho học sinh tiểu học

 • 1. Friends - 30 phút
 • 2. My Life - 30 phút
 • 3. Free time - 30 phút
 • Review 1 & 2 - 30 phút
 • 3. Free time - 30 phút
 • 4. Around the world - 30 phút
 • Review 3 & 4 - 30 phút
 • 5. Shopping - 30 phút
 • 6. Party time - 30 phút
 • Review 5 & 6 - 30 phút
 • 7. School - 30 phút
 • 8. Entertainment - 30 phút
 • Review 7 & 8 - 30 phút