New Round-Up từ Level Starter tới Level 6 là bộ giáo trình gồm 7 cấp độ do NXB hàng đầu thế giới
 

 • U1. The Alphabet -Có đủ SB, TB, audio files 30 phút
 • U2. A - An -Có đủ cả TB, SB, audio files 30 phút
 • U3. Numbers -Có đủ cả TB, SB, WB 30 phút
 • U4. Plurals -Có đủ cả TB, SB, audio files 30 phút
 • U5. Personal Pronouns -Có đủ cả TB, SB, audio files 30 phút
 • U6. The Verb To Be -Có đủ cả TB, SB, audio files 30 phút
 • U7. This/ These - That/Those -Có đủ cả TB, WB, Audio files 30 phút
 • U8. Have/ Have got -Có đủ cả TB, WB, Audio files 30 phút
 • U9. There is/ There are -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U10. Can -Có đủ cả TB, WB, Audio Files 30 phút
 • U11. Possessives -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U12. The Imperative -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U13. Present Continuous -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U14. Present Simple -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U15. Prepositions of Place -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U16. Prepositions of Time -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • U17. Who/ What -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • Revision 1 - 30 phút
 • Revision 2 - 30 phút
 • Revision 3 - 30 phút
 • Revision 4 - 30 phút
 • Revision 5 - 30 phút
 • Revision 6 - 30 phút
 • Revision 7 - 30 phút
 • Revision 8 - 30 phút