New Round Up được biên soạn với mục đích chính là giúp các bạn tuổi Teen và người lớn luyện NGỮ PHÁP tiếng Anh một cách vui vẻ, thú vị, dễ dàng ghi nhớ và áp dụng.

 • Unit 1. Tense Forms - 30 phút
 • Unit 2. The Infinitive/ -ing forms/ -ing/-ed adjectives - 30 phút
 • Unit 3. Modal Verbs - 30 phút
 • Unit 4. Adjectives/ Adverbs/ Comparisons - 30 phút
 • Unit 5. Clauses/ Linking Words - 30 phút
 • Unit 6. Passive Voice/ Causative Form - 30 phút
 • Unit 7. Reported Speech - 30 phút
 • Unit 8. Conditionals/ Wishes/ Unreal Past - 30 phút
 • Unit 9. Nouns/ Word Formation/ Articles - 30 phút
 • Unit 10. Emphasis - Inversion - 30 phút
 • Unit 11. Pronouns - Possessives - Quantifiers - Demonstratives - 30 phút
 • Unit 12. Questions/ Short Answers - 30 phút
 • 13. Revision 1 - 30 phút
 • 14. Revision 2 - 30 phút
 • 15. Revision 3 - 30 phút
 • 16. Revision 4 - 30 phút