New Round Up được biên soạn với mục đích chính là giúp các bạn tuổi Teen và người lớn luyện NGỮ PHÁP tiếng Anh một cách vui vẻ, thú vị, dễ dàng ghi nhớ và áp dụng.

 • Unit 1. Present Forms. NRU5 - 30 phút
 • Unit 2. Past Forms. NRU5 - 30 phút
 • Unit 3. Future Forms - 30 phút
 • Unit 4. Infinitive/ -ing Forms/ Participles - 30 phút
 • Unit 5. Modal Verbs - 30 phút
 • Unit 6. The Passive - 30 phút
 • Unit 7. Conditionals - Wishes - 30 phút
 • Unit 8. Clauses - 30 phút
 • Unit 9. Reported Speech - 30 phút
 • Unit 10. Nouns - Articles - 30 phút
 • Unit 11. Causative Form - 30 phút
 • Unit 12. Adjectives - Adverbs - Comparisons Too - Enough - 30 phút
 • Unit 13. Demonstratives - Pronouns - Possessives - Quantifiers - 30 phút
 • Unit 14. Prepositions - 30 phút
 • Unit 15. Questions and Answers - 30 phút
 • 16. Revision 1 - 30 phút
 • 17. Revision 2 - 30 phút
 • 18. Revision 3 - 30 phút
 • 19. Revision 4 - 30 phút
 • 20. Revision 5 - 30 phút