New Round Up được biên soạn với mục đích chính là giúp các bạn luyện NGỮ PHÁP tiếng Anh cách vui vẻ, thú vị, dễ dàng ghi nhớ và áp dụng.

 • 1. Plurals of Countable and Uncountable - 30 phút
 • 2. Personal Pronouns (Be, Have got) - 30 phút
 • 3. Possessives, Demonstratives - 30 phút
 • 4. Articles - 30 phút
 • 5. Expressing Quantity - 30 phút
 • 6. Indefinite Pronouns - 30 phút
 • 7. Present Simple - 30 phút
 • 8. Present Continuous - 30 phút
 • 9. Prepositions of Place, Movement, Time - 30 phút
 • 10. Past Simple - 30 phút
 • 11. Present Perfect - 30 phút
 • 12. Past Continuous - 30 phút
 • 13. The Future - 30 phút
 • 14. Modal Verbs - 30 phút
 • 15. Conditionals - 30 phút
 • 16. Yes, No Questions - 30 phút
 • 17. Passive - 30 phút
 • 18. The Infinitive - 30 phút
 • 19. Relative Pronouns - 30 phút
 • 20. Adjectives, Adverbs, Comparison - 30 phút
 • Revision 1 - 30 phút
 • Revision 2 - 30 phút
 • Revision 3 - 30 phút
 • Revision 4 - 30 phút
 • Revision 5 - 30 phút
 • Revision 6 - 30 phút
 • Revision 7 - 30 phút