New Round-Up từ Level Starter tới Level 6 là bộ giáo trình gồm 7 cấp độ do NXB hàng đầu thế giới

 

 • 1. A - An -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 2. Plurals -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 3. Personal Pronouns -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 4. The Verb To Be -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 5. This/That - These Those -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 6. There is/ There are -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 7. Possessives -Có đủ cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 8. Can -Có cả TB, SB, Audio Files 30 phút
 • 9. The Imperative - 30 phút
 • 10. Have/ Have got - 30 phút
 • 11. Present Simple - 30 phút
 • 12. Present Continuous - 30 phút
 • 13. Present Simple/ Present Continuous - 30 phút
 • 14. Prepositions of Place - 30 phút
 • 15. Prepositions of Time - 30 phút
 • 16. Question Words - 30 phút
 • 17. How much/ How many - 30 phút
 • 18. Some/ Any - 30 phút
 • 19. -Ing Form/ The To Infinitive - 30 phút
 • Revision 1 - 30 phút
 • Revision 2 - 30 phút
 • Revision 3 - 30 phút
 • Revision 4 - 30 phút
 • Revision 5 - 30 phút
 • Revision 6 - 30 phút
 • Revision 7 - 30 phút
 • Revision 8 - 30 phút
 • Revision 9 - 30 phút