Let's go 6

 • 1_ School days - 30 phút
 • 2_ Weekend fun - 30 phút
 • Units 1-2 Listen and review - 30 phút
 • 3_ Going shopping - 30 phút
 • 4_ Around town - 30 phút
 • Units 3-4 Listen and review - 30 phút
 • 5_ Explore the world - 30 phút
 • 6_ Doing things - 30 phút
 • Units 5-6 Listen and review - 30 phút
 • 7_ About me - 30 phút
 • 8_ In the future - 30 phút
 • Units 7-8 Listen and review - 30 phút

KHÓA HỌC KHÁC