Chuyên đề chuyên sâu nghe Bản Vẽ

 • Flow Chart Completion 1 -Flow Chart Completion 1 30 phút
  Flow Chart Completion 1
 • Flow Chart Completion 2 -Flow Chart Completion 2 30 phút
  Flow Chart Completion 2
 • Flow Chart Completion 3 -Flow Chart Completion 3 30 phút
  Flow Chart Completion 3
 • Form Completion 1 -Form Completion 1 30 phút
  Form Completion 1
 • Form Completion 2 -Form Completion 2 30 phút
  Form Completion 2
 • Form Completion 3 -Form Completion 3 30 phút
  Form Completion 3
 • Labelling a Map 1 -Labelling a Map 1 30 phút
  Labelling a Map 1
 • Labelling a Map 2 -Labelling a Map 2 30 phút
  Labelling a Map 2
 • Labelling a Map 3 -Labelling a Map 3 30 phút
  Labelling a Map 3
 • Matching Questions 1 -Matching Questions 1 30 phút
  Matching Questions 1
 • Matching Questions 2 -Matching Questions 2 30 phút
  Matching Questions 2
 • Matching Questions 3 -Matching Questions 3 30 phút
  Matching Questions 3
 • Multi Choice Questions 1 -Multi Choice Questions 1 30 phút
  Multi Choice Questions 1
 • Multi Choice Questions 3 -Multi Choice Questions 3 30 phút
  Multi Choice Questions 3
 • Note Completion 1 -Note Completion 1 30 phút
  Note Completion 1
 • Note Completion 2 -Note Completion 2 30 phút
  Note Completion 2
 • Note Completion 3 -Note Completion 3 30 phút
  Note Completion 3
 • Multi Choice Questions 2 -Multi Choice Questions 2 30 phút
  Multi Choice Questions 2