• Starter -Chủ đề "After school" với các cấu trúc like, can/can't 30 phút
 • 1 -Học hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn 30 phút
 • 2 -học về quá khứ đơn và cách thể hiện 30 phút
 • 3 -quá khứ đơn với các động từ bất quy tắc 30 phút
 • Review 1 -Ôn tập lại Unit 1,2,3 30 phút
 • 4 -học về đại từ sở hữu và trạng từ 30 phút
 • 5 -Cấu trúc Have to, Why-Because 30 phút
 • 6 -so sánh hơn và so sánh hơn nhất 30 phút
 • Review 2 -Ôn tập unit 4,5,6 30 phút
 • 7 -thì tương lai với "will" và "won't" 30 phút
 • 8 -Câu với "Much, many, lots of and a lot of Some and anv" 30 phút
 • 9 -How often với các trạng từ chỉ thời gian 30 phút
 • Review 3 -Ôn tập unit 7,8,9 30 phút
 • 10 -Hiện tại hoàn thành dạng khẳng định và phủ định 30 phút
 • 11 -Hiện tại hoàn thành với ever và never 30 phút
 • 12 -Cấu trúc should/shouldn't, could/couldn't 30 phút
 • Review 4 -Ôn tập unit 10,11,12 30 phút
 • 13 -Đại từ làm tân ngữ và đại từ quan hệ who and which 30 phút
 • 14 -Học về quá khứ tiếp diễn 30 phút
 • 15 -Phân biệt quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn 30 phút
 • review 5 -Ôn tập unit 13,14,15 30 phút