• Starter -Bài học mở đầu: tính từ so sánh, quá khứ đơn 30 phút
 • 1 -Chủ đề My friends với cấu trúc "be" ở hiện tại đơn 30 phút
 • 2 -chủ đề "My hobbies" với động từ "like" 30 phút
 • 3 -Chủ đề "Our things" với động từ "can" và tính từ sở hữu 30 phút
 • Review 1 -Ôn tập các bài học unit1-3 30 phút
 • 4 -Chủ đề "At the seaside", sử dụng thì hiện tại tiếp diễn 30 phút
 • 5 -Sử dụng hiện tại tiếp diễn ở dạng câu hỏi và câu phủ định 30 phút
 • 6 -Chủ đề "My day" ôn tập lại hiện tại đơn với động từ Have 30 phút
 • Review 2 -Ôn tập Unit4-6 30 phút
 • 7 -Chủ đề Free time với các trạng từ chỉ thời gian ở hiện tại đơn 30 phút
 • 8 -Chủ đề Going shopping với cấu trúc Would like và danh từ đếm được/không đếm được. 30 phút
 • 9 -Comparison học về các dạng so sánh hơn và hơn nhất 30 phút
 • Review 3 -Ôn tập lại Unit 7-9 30 phút
 • 10 -Must/mustn't và cấu trúc mệnh lệnh 30 phút
 • 11 -Thời quá khứ với There was/were 30 phút
 • 12 -CHủ đề Family memories, luyện tập thì quá khứ đơn và từ nối 30 phút
 • Review 4 -Ôn tập unit 10-12 30 phút
 • 13 -Chủ đề Party time, sử dụng cấu trúc quá khứ đơn với động từ có quy tắc và ago. 30 phút
 • 14 -Chủ đề School time, sử dụng quá khứ đơn với từ để hỏi 30 phút
 • review 5 -Ôn tập unit 13-15 30 phút