• Starter -Bài mở đầu làm quen 30 phút
 • 1 -Chủ đề "School things" 30 phút
 • 2 -Chủ đề "My toys" 30 phút
 • 3 -Chủ đề "My body" 30 phút
 • Review 1 -Ôn tập Unit Starter-4 30 phút
 • 4 -Chủ đề "Jobs" 30 phút
 • 5 -Chủ đề: At the park 30 phút
 • 6 -Chủ đề " My family" 30 phút
 • Review 2 -Ôn tập unit 4-6 30 phút
 • 7 -Chủ đề "Clothes" 30 phút
 • 8 -Chủ đề : My home 30 phút
 • 9 -Chủ đề : My lunch 30 phút
 • Review 3 -Ôn tập lại Unit7-9 30 phút
 • 10 -Chủ đề: My friends 30 phút
 • 11 -Chủ đề "Zoo trip" 30 phút
 • 12 -Chủ đề: Family meal 30 phút
 • Review 4 -Ôn tập Unit 10-12 30 phút
 • 13 -Chủ đề" My room" 30 phút
 • 14 -Chủ đề: Abilities 30 phút
 • 15 -Chủ đề: At the beach 30 phút
 • Review 5 -Ôn tập các Unit 13-15 30 phút