Giáo trình Explore Our World dành cho học sinh Tiểu học gồm 6 cấp độ (level 1 đến level 6)

  • Unit 1. Wonders of the Sea - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 2. Good Idea - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 3. That's Really Interesting - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 4. The Science of Fun - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 5. Extreme Weather - 30 phút
  • Units 1-4 Review - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 6. Copycat Animals - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 7. Music in Our World - 30 phút
  • Explore Our World 5. Unit 8. Life Out There - 30 phút
  • Explore Our World 5. Units 5-8 Review - 30 phút