Cambridge English Prepare!

7 cấp độ dành cho thiếu niên

Trình độ từ cơ bản đến cao trung cấp

Prepare! là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.

Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge

Prepare! is a lively 7-level general English course with comprehensive Cambridge English for Schools exam preparation integrated throughout.

This flexible course brings together all the tools and technology you expect to get the results you need. Whether teaching general English or focusing on exams, Prepare! leaves you and your students genuinely ready for what comes next: real Cambridge English exams, or real life. The Level 1 Student's Book engages students and builds vocabulary range with motivating, age-appropriate topics. Its unique approach is driven by cutting-edge research from English Profile and the Cambridge Learner Corpus. 'Prepare to...' sections develop writing and speaking skills. 

 • 1. Creative minds (Lesson 1) -uploads/tutors/lesson_1_200917022924.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_1_200924094401.pdf
 • 2.1. Addicted to fashion (Lesson 2) -uploads/tutors/lesson_2_200917035419.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_2_200924100243.pdf
 • 2.2. Culture - Fashion design (Lesson 3) -uploads/tutors/lesson_3_200917035558.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_3_200924100339.pdf
 • 3. All in the mind (Lesson 4) -uploads/tutors/lesson_4_200917040152.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_4_200924100636.pdf
 • 4.1. Take a deep breath (Lesson 5) -uploads/tutors/lesson_5_200917040519.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_5_200924100744.pdf
 • 4.2. Biology - The heart (Lesson 6) -uploads/tutors/lesson_6_200917040721.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_6_200924100833.pdf
 • Review 1 - Units 1-4 (Lesson 7) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_7_200924101619.pdf
 • 5. Past times (Lesson 8) -uploads/tutors/lesson_8_200917040851.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_8_200924100927.pdf
 • 6.1. Strong emotions (Lesson 9) -uploads/tutors/lesson_9_200917041116.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_9_200924101047.pdf
 • 6.2. Culture - Colours around the world (Lesson 10) -uploads/tutors/lesson_10_200917041321.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_10_200924101202.pdf
 • 7. Telling stories (Lesson 11) -uploads/tutors/lesson_11_200917041441.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_11_200924101250.pdf
 • 8.1. A great place to live (Lesson 12) -uploads/tutors/lesson_12_200917041653.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_12_200924101342.pdf
 • 8.2. Literature - Poetry (Lesson 13) -uploads/tutors/lesson_13_200917041804.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_13_200924101432.pdf
 • Review 2 - Units 5-8 (Lesson 14) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_14_200924101645.pdf
 • 9. Being positive (Lesson 15) -uploads/tutors/lesson_15_200917041931.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_15_200924101521.pdf
 • 10.1. Surprise (Lesson 16) -uploads/tutors/lesson_16_200917023203.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_16_200924094448.pdf
 • 10.2. Culture - World music (Lesson 17) -uploads/tutors/lesson_17_200917030752.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_17_200924094547.pdf
 • 11. The family unit (Lesson 18) -uploads/tutors/lesson_18_200917031133.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_18_200924094624.pdf
 • 12.1. Making a difference (Lesson 19) -uploads/tutors/lesson_19_200917031620.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_19_200924094758.pdf
 • 12.2. ICT - Crowdsourcing (Lesson 20) -uploads/tutors/lesson_20_200917031856.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_20_200924094842.pdf
 • Review 3 - Units 9-12 (Lesson 21) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_21_200924101710.pdf
 • 13. Leading the way (Lesson 22) -uploads/tutors/lesson_22_200917032116.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_22_200924094931.pdf
 • 14.1. Getting there (Lesson 23) -uploads/tutors/lesson_23_200917032338.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_23_200924095029.pdf
 • 14.2. Culture - Cultural highways (Lesson 24) -uploads/tutors/lesson_24_200917032729.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_24_200924095123.pdf
 • 15. The bigger picture (Lesson 25) -uploads/tutors/lesson_25_200917033048.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_25_200924095218.pdf
 • 16.1. New and improved (Lesson 26) -uploads/tutors/lesson_26_200917033417.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_26_200924095314.pdf
 • 16.2. Geography - Tourism (Lesson 27) -uploads/tutors/lesson_27_200917033957.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_27_200924095740.pdf
 • Review 4 - Units 13-16 (Lesson 28) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_28_200924101736.pdf
 • 17. Making headlines (Lesson 29) -uploads/tutors/lesson_29_200917034239.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_29_200924095632.pdf
 • 18.1. Start-up (Lesson 30) -uploads/tutors/lesson_30_200917034444.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_30_200924095859.pdf
 • 18.2. Culture - Fair play (Lesson 31) -uploads/tutors/lesson_31_200917034638.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_31_200924100042.pdf
 • 19. Points of view (Lesson 32) -uploads/tutors/lesson_32_200917034903.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_32_200924100146.pdf
 • 20.1. Speak up (Lesson 33) -uploads/tutors/lesson_33_200917035746.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_33_200924100501.pdf
 • 20.2. Economics - A school business (Lesson 34) -uploads/tutors/lesson_34_200917035930.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_34_200924100551.pdf
 • Review 5 - Units 17-20 (Lesson 35) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_7_wb_lesson_35_200924101802.pdf
 • prepare_7_sb_grammar_reference_Lesson 36 - 30 phút
 • prepare_7_sb_grammar_reference_Lesson 37 - 30 phút
 • prepare_7_sb_grammar_reference_Lesson 38 - 30 phút
 • TEST OF CAMBRIDGE PREPARE LEVEL 7 (Lesson 39) - 30 phút
  uploads/tutors/answer_key_c7_201030041657.jpg