Cambridge English Prepare!

7 cấp độ dành cho thiếu niên

Trình độ từ cơ bản đến cao trung cấp

Prepare! là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.

Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge

Prepare! is a lively 7-level general English course with comprehensive Cambridge English for Schools exam preparation integrated throughout.

This flexible course brings together all the tools and technology you expect to get the results you need. Whether teaching general English or focusing on exams, Prepare! leaves you and your students genuinely ready for what comes next: real Cambridge English exams, or real life. The Level 1 Student's Book engages students and builds vocabulary range with motivating, age-appropriate topics. Its unique approach is driven by cutting-edge research from English Profile and the Cambridge Learner Corpus. 'Prepare to...' sections develop writing and speaking skills. 

 • 1. New year, new challenge (Lesson 1) -uploads/tutors/lesson_1_200917105802.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_1_200923052427.pdf
 • 2.1. Live music (Lesson 2) -uploads/tutors/lesson_2_200917113748.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_2_200924085739.pdf
 • 2.2. Culture - Education (Lesson 3) -uploads/tutors/lesson_3_200917113857.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_3_200924090436.pdf
 • 3. Family matters (Lesson 4) -uploads/tutors/lesson_4_200917114457.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_4_200924090952.pdf
 • 4.1. Forces of nature (Lesson 5) -uploads/tutors/lesson_5_200917114653.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_5_200924091107.pdf
 • 4.2. Geography - Climate zones (Lesson 6) -uploads/tutors/lesson_6_200917115144.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_6_200924091257.pdf
 • Review 1 - Units 1-4 (Lesson 7) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_7_200924092408.pdf
 • 5. Virtual action (Lesson 8) -uploads/tutors/lesson_8_200917115600.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_8_200924091504.pdf
 • 6.1. Creative eating (Lesson 9) -uploads/tutors/lesson_9_200917115910.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_9_200924091752.pdf
 • 6.2. Culture - Typical food (Lesson 10) -uploads/tutors/lesson_10_200917014306.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_10_200924091906.pdf
 • 7. Teen fiction (Lesson 11) -uploads/tutors/lesson_11_200917014652.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_11_200924092016.pdf
 • 8.1. Getting away from it all (Lesson 12) -uploads/tutors/lesson_12_200917015147.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_12_200924092108.pdf
 • 8.2. Language - Travel writing (Lesson 13) -uploads/tutors/lesson_13_200917015337.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_13_200924092207.pdf
 • Review 2 - Units 5-8 (Lesson 14) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_14_200924092438.pdf
 • 9. Spend or save (Lesson 15) -uploads/tutors/lesson_15_200917015813.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_15_200924092301.pdf
 • 10.1. Give me a hand (Lesson 16) -uploads/tutors/lesson_16_200917110011.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_16_200924084114.pdf
 • 10.2. Culture - Saving money (Lesson 17) -uploads/tutors/lesson_17_200917110200.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_17_200924084201.pdf
 • 11. The digital age (Lessn 18) -uploads/tutors/lesson_18_200917110340.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_18_200924084302.pdf
 • 12.1. My circle of friends (Lesson 19) -uploads/tutors/lesson_19_200917111350.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_19_200924084349.pdf
 • 12.2. ICT - App design (Lesson 20) -uploads/tutors/lesson_20_200917111511.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_20_200924084449.pdf
 • Review 3 - Units 9-12 (Lesson 21) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_21_200924092552.pdf
 • 13. Sports stars (Lesson 22) -uploads/tutors/lesson_22_200917111654.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_22_200924084620.pdf
 • 14.1. Accident and emergency (Lesson 23) -uploads/tutors/lesson_23_200917111931.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_23_200924084737.pdf
 • 14.2.Culture - Emergency services (Lesson 24) -uploads/tutors/lesson_24_200917112100.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_24_200924084851.pdf
 • 15. Telling the truth (Lesson 25) -uploads/tutors/lesson_25_200917112306.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_25_200924084946.pdf
 • 16.1. Who cares (Lesson 26) -uploads/tutors/lesson_26_200917112544.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_26_200924085044.pdf
 • 16.2. Chemistry - Fossil fuels (Lesson 27) -uploads/tutors/lesson_27_200917112757.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_27_200924085153.pdf
 • Review 4 - Units 13-16 (Lesson 28) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_28_200924092704.pdf
 • 17. Art is fun (Lesson 29) -uploads/tutors/lesson_29_200917112918.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_29_200924085256.pdf
 • 18.1. Challenging fate (Lesson 30) -uploads/tutors/lesson_30_200917113053.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_30_200924085400.pdf
 • 18.2. Culture - Iconic designs (Lesson 31) -uploads/tutors/lesson_31_200917113412.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_31_200924085456.pdf
 • 19. Against the law (Lesson 32) -uploads/tutors/lesson_32_200917113535.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_32_200924085554.pdf
 • 20.1. Places to hang out (Lesson 33) -uploads/tutors/lesson_33_200917114129.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_33_200924090538.pdf
 • 20.2. Citizenship - Youth justice (Lesson 34) -uploads/tutors/lesson_34_200917114311.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_34_200924090655.pdf
 • Review 5 - Units 17-20 (Lesson 35) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_35_200924092937.pdf
 • Pairwork (Lesson 36) - 30 phút
 • Word profiles (Lesson 37) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_6_wb_lesson_37_200924093039.pdf
 • prepare_6_sb_grammar_reference_41_Lesson 38 - 30 phút
 • prepare_6_sb_grammar_reference_41_Lesson 39 - 30 phút
 • Grammar referenceprepare_6_sb_grammar_reference_41_Lesson 40 - 30 phút
 • TEST OF CAMBRIDGE PREPARE LEVEL 6 (Lesson 41) - 30 phút
  uploads/tutors/answer_key_201030041110.jpg