Cambridge English Prepare!

7 cấp độ dành cho thiếu niên

Trình độ từ cơ bản đến cao trung cấp

Prepare! là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.

Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge

Prepare! is a lively 7-level general English course with comprehensive Cambridge English for Schools exam preparation integrated throughout.

This flexible course brings together all the tools and technology you expect to get the results you need. Whether teaching general English or focusing on exams, Prepare! leaves you and your students genuinely ready for what comes next: real Cambridge English exams, or real life. The Level 1 Student's Book engages students and builds vocabulary range with motivating, age-appropriate topics. Its unique approach is driven by cutting-edge research from English Profile and the Cambridge Learner Corpus. 'Prepare to...' sections develop writing and speaking skills. 

 • 1. Going shopping (Lesson 1) -uploads/tutors/lesson_1_200917092419.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_1_200923043747.pdf
 • 2.1. Friends forever (Lesson 2) -uploads/tutors/lesson_2_200917092937.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_2_200923045410.pdf
 • 2.2. Culture - Shopping around the world (Lesson 3) -uploads/tutors/lesson_3_200917100907.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_3_200923045441.pdf
 • 3. Fun and games (Lesson 4) -uploads/tutors/lesson_4_200917101724.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_4_200923045735.pdf
 • 4.1. From fire to snow (Lesson 5) -uploads/tutors/lesson_5_200917102003.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_5_200923045810.pdf
 • 4.2. Geography - Glaciers (Lesson 6) -uploads/tutors/lesson_6_200917102136.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_6_200923045919.pdf
 • Review 1 - Units 1-4 (Lesson 7) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_7_200923051201.pdf
 • 5. You made it (Lesson 8) -uploads/tutors/lesson_8_200917102255.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_8_200923050444.pdf
 • 6.1. Take good care of yourself (Lesson 9) -uploads/tutors/lesson_9_200917102453.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_9_200923050628.pdf
 • 6.2. Culture - National sports (Lesson 10) -uploads/tutors/lesson_10_200917102704.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_10_200923050805.pdf
 • 7. Sound checks (Lesson 11) -uploads/tutors/lesson_11_200917102840.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_11_200923050853.pdf
 • 8.1. Amazing architecture (Lesson 12) -uploads/tutors/lesson_12_200917103203.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_12_200923050945.pdf
 • 8.2. Biology - Hearing (Lesson 13) -uploads/tutors/lesson_13_200917103346.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_13_200923051024.pdf
 • Review 2 - Units 5-8 (Lesson 14) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_14_200923051228.pdf
 • 9. The future is now (Lesson 15) -uploads/tutors/lesson_15_200917103542.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_15_200923051057.pdf
 • 10.1. Animals and us (Lesson 16) -uploads/tutors/lesson_16_200917093325.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_16_200923043910.pdf
 • 10.2. Culture - Animals as national symbols (Lesson 17) -uploads/tutors/lesson_17_200917093820.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_17_200923043947.pdf
 • 11. Off to school (Lesson 18) -uploads/tutors/lesson_18_200917094025.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_18_200923044017.pdf
 • 12.1. Getting around (Lesson 19) -uploads/tutors/lesson_19_200917094208.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_19_200923044054.pdf
 • 12.2. Maths - Speed calculations (Lesson 20) -uploads/tutors/lesson_20_200917094358.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_20_200923044126.pdf
 • Review 3 - Units 9-12 (Lesson 21) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_21_200923051316.pdf
 • 13. Perfect or real (Lesson 22) -uploads/tutors/lesson_22_200917094539.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_22_200923044209.pdf
 • 14.1. Ready to cook (Lesson 23) -uploads/tutors/lesson_23_200917094731.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_23_200923044302.pdf
 • 14.2. Culture - Advertising and you (Lesson 24) -uploads/tutors/lesson_24_200917095102.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_24_200923044346.pdf
 • 15. City and countryside (Leson 25) -uploads/tutors/lesson_25_200917095305.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_25_200923044424.pdf
 • 16.1. Let's film that (Lesson 26) -uploads/tutors/lesson_26_200917095519.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_26_200923044707.pdf
 • 16.2. Language - Film reviews (Lesson 27) -uploads/tutors/lesson_27_200917095712.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_27_200923044927.pdf
 • Review 4 - Units 13-16 (Lesson 28) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_28_200923051405.pdf
 • 17. Getting the message (Lesson 29) -uploads/tutors/lesson_29_200917095859.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_29_200923045020.pdf
 • 18.1. We love the celebs (Lesson 30) -uploads/tutors/lesson_30_200917100142.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_30_200923045122.pdf
 • 18.2. Culture - Fan culture and social media (Lesson 31) -uploads/tutors/lesson_31_200917100304.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_31_200923045212.pdf
 • 19. The world of work (Lesson 32) -uploads/tutors/lesson_32_200917100447.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_32_200923045312.pdf
 • 20.1. Making plans (Lesson 33) -uploads/tutors/lesson_33_200917101142.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_33_200923045554.pdf
 • 20.2. ICT - Internet safety (Lesson 34) -uploads/tutors/lesson_34_200917101425.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_34_200923045623.pdf
 • Review 5 - Units 17-20 (Lesson 35) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_5_wb_lesson_35_200923051441.pdf
 • Pairwork (Lesson 41) - 30 phút
 • Word promes (Lesson 42) - 30 phút
 • prepare_5_sb_grammar_reference_46_Lesson 43 - 30 phút
 • prepare_5_sb_grammar_reference_46_Lesson 44 - 30 phút
 • prepare_5_sb_grammar_reference_46_Lesson 45 - 30 phút
 • prepare_5_sb_grammar_reference_46_Lesson 46 - 30 phút
 • TEST OF CAMBRIDGE PREPARE LEVEL 5 (Lesson 47) - 30 phút