Cambridge English Prepare!

7 cấp độ dành cho thiếu niên

Trình độ từ cơ bản đến cao trung cấp

Prepare! là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.

Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge

Prepare! is a lively 7-level general English course with comprehensive Cambridge English for Schools exam preparation integrated throughout.

This flexible course brings together all the tools and technology you expect to get the results you need. Whether teaching general English or focusing on exams, Prepare! leaves you and your students genuinely ready for what comes next: real Cambridge English exams, or real life. The Level 1 Student's Book engages students and builds vocabulary range with motivating, age-appropriate topics. Its unique approach is driven by cutting-edge research from English Profile and the Cambridge Learner Corpus. 'Prepare to...' sections develop writing and speaking skills. 

 • 0.1. In the classroom - What's your name? (Lesson 1) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_1_200911043923.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_1_200923113534.pdf
 • 0.2. In the classroom - This pen is red (Lesson 2) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_2_200911045428.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_2_200923113612.pdf
 • 1.1. All about me - New friends (Lesson 3) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_3_200911045930.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_3_200923113920.pdf
 • 1.2. All about me - Where are you from? (Lesson 4) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_4_200911050031.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_4_200923013950.pdf
 • 2.1. Families - Who's this (Lesson 5) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_5_200911050132.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_5_200923115410.pdf
 • 2.2. Families - Are you bored (Lesson 6) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_6_200911050224.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_6_200923115501.pdf
 • 2.3. Culture - United Kingdom (Lesson 7) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_7_200911050329.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_2_3_culture_the_united_kingdom_9_180427034552_200923021113.pdf
 • 3.1. My home - Paolo's home (Lesson 8) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_8_200911050534.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_8_200923021330.pdf
 • 3.2. My home - In my room (Lesson 9) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_9_200911050957.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_9_200923021428.pdf
 • 4.1. My things - Oh no! The chocolate! (Lesson 10) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_10_200912101433.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_10_200923021525.pdf
 • 4.2. My things - Have you got my red bag? (Lesson 11) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_11_200912101611.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_11_200923021615.pdf
 • 4.3. Geography - People and continents (Lesson 12) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_4_3_geography_people_and_continents_14_180507045356_200923021706.pdf
 • Review Units 1-4 (Lesson 13) - 30 phút
 • 5.1. Yes we can - What can you do (Lesson 14) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_14_200912102150.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_14_200923021835.pdf
 • 5.2. Yes we can - He can stand on his hands (Lesson 15) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_15_200912103526.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_15_200923021911.pdf
 • 6.1. Party time - Have we got any eggs (Lesson 16) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_16_200912103629.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_16_200923022232.pdf
 • 6.2. Party time - Would you like to come (Lesson 17) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_17_200912103732.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_17_200923022313.pdf
 • 6.3. Culture - Holidays in the United States (Lesson 18) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_18_200912103833.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_6_3_culture_holidays_in_the_united_states_20_180507051245_200923022408.pdf
 • 7.1. Feeling good - I like playing basketball (Lesson 19) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_19_200912103930.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_19_200923022528.pdf
 • 7.2. Feeling good - Eat a good breakfast (Lesson 20) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_20_200923022628.pdf
 • 8.1. Things we do - She's dancing (Lesson 21) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_21_200912104224.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_21_200923022742.pdf
 • 8.2. Things we do - Are you making lunch (Lesson 22) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_22_200912104354.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_22_200923022838.pdf
 • 8.3. Science - Robots (Lesson 23) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_23_200912104528.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_8_3_science_robots_25_180507052612_200923022928.pdf
 • Review Units 5-8 (Lesson 24) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_24_200912105404.mp3 30 phút
 • 9.1. My day - I get up at 7 o clock (Lesson 25) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_25_200912104639.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_25_200923023039.pdf
 • 9.2. My day - I don't sleep at night (Lesson 26) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_26_200912104856.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_26_200923023204.pdf
 • 10.1. Information - Do we have art on Fridays (Lesson 27) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_27_200912090041.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_27_200923014216.pdf
 • 10.2. Information - How many texts do you send (Lesson 28) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_28_200912090341.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_28_200923014308.pdf
 • 10.3. Culture - The School of the Air (Lesson 29) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_10_3_culture_the_school_of_the_air_31_180508082227_200923014423.pdf
 • 11.1. He s famous - I always read my emails (Lesson 30) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_30_200912090456.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_30_200923014537.pdf
 • 11.2. He s famous - How often do you go out (Lesson 31) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_31_200912090605.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_31_200923014650.pdf
 • 12.1. Working life - What does she do (Lesson 32) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_32_200912090819.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_32_200923014829.pdf
 • 12.2. Can you work in my cafe (Lesson 33) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_33_200912090930.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_33_200923014930.pdf
 • 12.3. Maths - Coins and money (Lesson 34) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_12_3_maths_coins_and_money_36_180508083117_200923015032.pdf
 • Review Units 9-12 (Lesson 35) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_35_200912092022.mp3 30 phút
 • 13.1. Places - Is there a cinema (Lesson 36) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_36_200912092118.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_36_200923015158.pdf
 • 13.2. Places - Its a great place to visit (Lesson 37) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_37_200923015318.pdf
 • 14.1. Going out - Why are they doing that (Lesson 38) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_38_200912092319.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_38_200923015427.pdf
 • 14.2. Going out - Lets meet at the museum (Lesson 39) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_39_200912092416.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_39_200923015535.pdf
 • 14.3. Culture - Important places around the world (Lesson 40) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_40_200912093730.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_14_3_culture_important_places_around_the_world_42_180508083909_200923015632.pdf
 • 15.1. Clothes - Hes wearing Joses jacket (Lesson 41) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_41_200912094011.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_41_200923015740.pdf
 • 15.2. Clothes - Shes got red hair (Lesson 42) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_42_200912094726.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_42_200923015839.pdf
 • 16.1. Buy it - We need to go shopping (Lesson 43) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_43_200912094851.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_43_200923015933.pdf
 • 16.2. Buy it - Theyre too expensive (Lesson 44) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_44_200912094946.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_44_200923020031.pdf
 • 16.3. Music - The orchestra (Lesson 45) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_45_200912095054.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_16_3_music_the_orchestra_47_180508084313_200923020145.pdf
 • Review Units 13-16 (Lesson 46) - 30 phút
 • 17.1. Comparing - Joses house is newer (Lesson 47) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_47_200912102257.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_47_200923020254.pdf
 • 17.2. Comparing - This is more exciting (Lesson 48) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_48_200923020419.pdf
 • 18.1. The weather - I like it when its hot (Lesson 49) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_49_200912102551.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_49_200923020522.pdf
 • 18.2. The weather - On holiday with my friend (Lesson 50) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_50_200912102646.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_50_200923020633.pdf
 • 18.3. Culture - Canada and the maple tree (Lesson 51) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_51_200912102741.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_18_3_culture_canada_and_the_maple_tree_53_180508084907_200923020723.pdf
 • 19.1. Going places - We were at a concert (Lesson 52) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_52_200912102855.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_52_200923020840.pdf
 • 19.2. When were you in Africa (Lesson 53) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_53_200912102954.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_53_200923020945.pdf
 • 20.1. A Russian tale - The old man helped Ivan (Lesson 54) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_54_200912101932.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_54_200923120120.pdf
 • 20.2. A Russian tale - The King didnt like Ivan (Lesson 55) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_55_200912102050.mp3 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_wb_lesson_55_200923120234.pdf
 • 20.3. Art - Drawing and perspective (Lesson 56) - 30 phút
  uploads/tutors/prepare_1_sb_20_3_art_drawing_and_perspective_58_180508085349_200923021216.pdf
 • Review Units 17-20 (Lesson 57) -uploads/tutors/prepare_1_sb_audio_lesson_57_200912105308.mp3 30 phút
 • Activities (Lesson 58) - 30 phút
 • Prepare_1_SB_Grammar reference_Lesson 59 - 30 phút
 • Prepare_1_SB_Grammar reference_Lesson 60 - 30 phút
 • TEST OF CAMBRIDGE PREPARE LEVEL 1 (Lesson 61) -uploads/tutors/test_lesson_61_201029035139.mp3 30 phút