Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Starters (3rd Edition).

 • 31. Coming and going (Lesson 31) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_31_200925084914.pdf
 • 32. Happy birthday! (Lesson 32) -uploads/tutors/32a_200918101823.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_32_200925090054.pdf
 • 33. On the beach (Lesson 33) -uploads/tutors/33e_200918101911.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_33_200925090154.pdf
 • 34. Let's go to the park (Lesson 34) -uploads/tutors/lesson_34_200918102027.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_34_200925090223.pdf
 • 35. What, who and where? (Lesson 35) -uploads/tutors/35f_200918102142.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_35_200925090256.pdf
 • 36. Great games, great hobbies! (Lesson 36) -uploads/tutors/lesson_36_200918102300.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_36_200925090334.pdf
 • 37. Let's play (Lesson 37) -uploads/tutors/37d_200918102413.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_37_200925090607.pdf
 • 38. My favourites (Lesson 38) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_38_200925090434.pdf
 • 39. One foot, two feet (Lesson 39) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_39_200925090924.pdf
 • 40. Night and day (Lesson 40) -uploads/tutors/40d_200918102622.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_40_200925090952.pdf
 • 41. Trains, boats and planes (Lesson 41) -uploads/tutors/41c_200918102709.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_41_200925091131.pdf
 • 42. About a phone (Lesson 42) -uploads/tutors/42e_200918102756.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_42_200925091151.pdf
 • 43. What are they saying? (Lesson 43) -uploads/tutors/43f_200918102847.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_43_200925091744.pdf
 • 44. About us (Lesson 44) -uploads/tutors/44a_200918103013.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_44_200925091801_1.pdf
 • 45. Happy ending! (Lesson 45) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_45_200925091603.pdf
 • TEST OF CAMBRIDGE FUN FOR STARTERS (Lesson 46) -uploads/tutors/test_lesson_46_201028043637.mp3 30 phút
  uploads/2020/10/answer_key_of_test_lesson_46_201028031244.pdf