Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Starters (3rd Edition).

 • 1. Say hello! (Lesson 1) -uploads/tutors/lesson_1_200917050618.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_1_200924043216.pdf
 • 2. Numbers, numbers, numbers (Lesson 2) -uploads/tutors/2d_200917051301.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_2_200924043618.pdf
 • 3. What's your name? (Lesson 3) -uploads/tutors/lesson_3_200917051541.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_3_200924043649.pdf
 • 4. Red, blue and yellow (Lesson 4) -uploads/tutors/4d_200917051649.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_4_200924043707.pdf
 • 5. Answering questions (Lesson 5) -uploads/tutors/5d_200917051739.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_5_200924043827.pdf
 • 6. Animals and aliens (Lesson 6) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_6_200924043851.pdf
 • 7. Look, listen, smile, draw (Lesson 7) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_7_200924043908.pdf
 • 8. In my clothes cupboard (Lesson 8) -uploads/tutors/8b_200917053141.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_8_200924043926.pdf
 • 9. Funny monsters (Lesson 9) -uploads/tutors/9h_200918092750.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_9_200924043943.pdf
 • 10. Our families (Lesson 10) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_10_200924043244.pdf
 • 11. Whose is it? (Lesson 11) -uploads/tutors/11c_200917050826.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_11_200924043338.pdf
 • 12. Who's got the red balloon? (Lesson 12) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_12_200924043356.pdf
 • 13. Who can do this? (Lesson 13) -uploads/tutors/13b_200917051028.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_13_200924043419.pdf
 • 14. Big, small, happy or sad? (Lesson 14) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_14_200924043523.pdf
 • 15. One, two, three animals (Lesson 15) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_starters_lesson_15_200924043542.pdf