Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Movers (3rd Edition).

 • 18. At the hospital (Lesson 18) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_18_200925101927.pdf
 • 19. What's the matter? (Lesson 19) -uploads/tutors/19c_200918112434.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_19_200925101944.pdf
 • 20. Where? (Lesson 20) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_20_200925102000.pdf
 • 21. Here and there in town (Lesson 21) -uploads/tutors/21d_200918112608.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_21_200925102027.pdf
 • 22. A trip to the city (Lesson 22) -uploads/tutors/22b_200918112714.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_22_200925102043.pdf
 • 23. The world around us (Lesson 23) -uploads/tutors/23c_200918112802.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_23_200925102115.pdf
 • 24. Travelling, texting, phoning (Lesson 24) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_24_200925102147.pdf
 • 25. Which one is different? (Lesson 25) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_25_200925102214.pdf
 • 26. Guess who lives here? (Lesson 26) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_26_200925102233.pdf
 • 27. Seeing differences (Lesson 27) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_27_200925102251.pdf
 • 28. Our busy holidays (Lesson 28) -uploads/tutors/28a_200918113149.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_28_200925102326.pdf
 • 29. About us (Lesson 29) -uploads/tutors/29d_200918113243.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_29_200925102345.pdf
 • 30. About me (Lesson 30) -uploads/tutors/30a_200918113333.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_30_200925102404.pdf
 • 31. Why is Sally crying? (Lesson 31) -uploads/tutors/31b_200918113428.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_31_200925102440.pdf
 • 32. Mary goes shopping (Lesson 32) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_32_200925102506.pdf
 • 33. Last weekend, last week (Lesson 33) -uploads/tutors/33b_200918113606.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_33_200925102523.pdf
 • 34. What did you do then? (Lesson 34) -uploads/tutors/34c_200918113704.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_movers_lesson_34_200925102541.pdf