Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Flyers (3rd Edition).

 • 39. In villages and towns (Lesson 39) -uploads/tutors/39c_200918032501.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_39_200925113502.pdf
 • 40. What a strange planet! (Lesson 40) -uploads/tutors/40c_200918032557.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_40_200925113520.pdf
 • 41. Meet the pirate actors (Lesson 41) -uploads/tutors/41b_200918032649.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_41_200925113541.pdf
 • 42. Holiday news (Lesson 42) -uploads/tutors/lesson_42_200918033008.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_42_200925113609.pdf
 • 43. Have you ever...? (Lesson 43) -uploads/tutors/43d_200918033116.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_43_200925113740.pdf
 • 44. What has just happened? (Lesson 44) -uploads/tutors/44d_200918033225.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_44_200925113758.pdf
 • 45. Talking about the time (Lesson 45) -uploads/tutors/45b_200918033318.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_45_200925113829.pdf
 • 46. We're all at home today (Lesson 46) -uploads/tutors/lesson_46_200918033438.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_46_200925113853.pdf
 • 47. I will or perhaps I won't (Lesson 47) -uploads/tutors/lesson_47_200918033601.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_47_200925113911.pdf
 • 48. Doing diferent things (Lesson 48) -uploads/tutors/48d_200918033700.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_48_200925113929.pdf
 • 49. Busy families (Lesson 49) -uploads/tutors/lesson_49_200918035518.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_49_200925114000.pdf
 • 50. On TV (Lesson 50) -uploads/tutors/50a_200918035653.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_50_200925114017.pdf
 • 51. Here's my news (Lesson 51) -uploads/tutors/lesson_51_200918035840.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_51_200925114035.pdf
 • 52. What a lot of questions! (Lesson 52) -uploads/tutors/lesson_52_200918040008.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_52_200925114111.pdf
 • 53. Finding your way (Lesson 53) -uploads/tutors/53b_200918040113.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_53_200925115938.pdf
 • 54. Let's have some fun! (Lesson 54) -uploads/tutors/54d_200918040329.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_54_200925115955.pdf
 • 55. If I feel bored (Lesson 55) -uploads/tutors/55c_200918040459.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_55_200925120011.pdf
 • 56. Fun and games (Lesson 56) -uploads/tutors/lesson_56_200918040655.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_56_200925120029.pdf
 • TEST OF CAMBRIDGE FUN FOR FLYERS (Lesson 57) -uploads/tutors/test_lesson_57_201028052008.mp3 30 phút
  uploads/2020/10/answer_key_of_test_lesson_57_201028051919.pdf