Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Flyers (3rd Edition).

 • 20. Calling and sending (Lesson 20) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_20_200925114304.pdf
 • 21. The time of the year (Lesson 21) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_21_200925114318.pdf
 • 22. Important numbers (Lesson 22) -uploads/tutors/22d_200918025733.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_22_200925114339.pdf
 • 23. World, weather, work (Lesson 23) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_23_200925114413.pdf
 • 24. Leaving and arriving (Lesson 24) -uploads/tutors/lesson_24_200918030012.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_24_200925114450.pdf
 • 25. What shall we do next? (Lesson 25) -uploads/tutors/25c_200918030123.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_25_200925114600.pdf
 • 26. Where can we go on holiday? (Lesson 26) -uploads/tutors/26e_200918030218.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_26_200925114629.pdf
 • 27. It's the holidays! Bye! (Lesson 27) -uploads/tutors/27c_200918030321.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_27_200925114655.pdf
 • 28. I want to win! (Lesson 28) -uploads/tutors/28d_200918030407.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_28_200925114720.pdf
 • 29. Doing sport! Having fun! (Lesson 29) -uploads/tutors/lesson_29_200918030532.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_29_200925114740.pdf
 • 30. Summer and winter sports (Lesson 30) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_30_200925114228.pdf
 • 31. Here and there (Lesson 31) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_31_200925114811.pdf
 • 32. Where? (Lesson 32) -uploads/tutors/32b_200918030807.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_32_200925114829.pdf
 • 33. At the hospital (Lesson 33) -uploads/tutors/33b_200918030905.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_33_200925114859.pdf
 • 34. John stays in hospital (Lesson 34) -uploads/tutors/lesson_34_200918031031.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_34_200925114949.pdf
 • 35. What's it made of? (Lesson 35) -uploads/tutors/35e_200918031126.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_35_200925115018.pdf
 • 36. Silver, plastic, glass, gold (Lesson 36) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_36_200925115046.pdf
 • 37. Exciting days! (Lesson 37) -uploads/tutors/37d_200918031301.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_37_200925115115.pdf
 • 38. Famous people (Lesson 38) -uploads/tutors/38e_200918031350.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_38_200925115133.pdf