Cuốn sách giúp các con ôn luyện cho cuộc thi Young Learners English của Đại học Cambridge - cấp độ Flyers (3rd Edition).

 • 1. Hello again (Lesson 1) -uploads/tutors/1d_200918020510.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_1_200925111644.pdf
 • 2. Wearing and carrying (Lesson 2) -uploads/tutors/2d_200918022527.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_2_200925113053.pdf
 • 3. Spots and stripes (Lesson 3) -uploads/tutors/3b_200918022625.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_3_200925113112.pdf
 • 4. My friends and my pets (Lesson 4) -uploads/tutors/lesson_4_200918022754.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_4_200925113130.pdf
 • 5. About animals (Lesson 5) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_5_200925113148.pdf
 • 6. My things (Lesson 6) -uploads/tutors/6b_200918023013.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_6_200925113205.pdf
 • 7. Moving and speaking (Lesson 7) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_7_200925113235.pdf
 • 8. School subjects (Lesson 8) -uploads/tutors/8e_200918023459.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_8_200925113249.pdf
 • 9. In my classroom (Lesson 9) -uploads/tutors/9b_200918023807.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_9_200925113305.pdf
 • 10. Clothes, animals and school (Lesson 10) -uploads/tutors/10a_200918020602.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_10_200925111726.pdf
 • 11. Visiting different places (Lesson 11) -uploads/tutors/11b_200918020648.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_11_200925111753.pdf
 • 12. A journey into space (Lesson 12) -uploads/tutors/lesson_12_200918021147.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_12_200925111906.pdf
 • 13. What horrible weather! (Lesson 13) -uploads/tutors/lesson_13_200918021349.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_13_200925112019.pdf
 • 14. Are your hungry? Thirsty? (Lesson 14) -uploads/tutors/14c_200918021441.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_14_200925112051.pdf
 • 15. What's for dinner? (Lesson 15) -uploads/tutors/lesson_15_200918021602.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_15_200925112113.pdf
 • 16. Let's have a picnic! (Lesson 16) - 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_16_200925112248.pdf
 • 17. A day's work (Lesson 17) -uploads/tutors/lesson_17_200918022054.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_17_200925112349.pdf
 • 18. Time and work (Lesson 18) -uploads/tutors/lesson_18_200918022220.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_18_200925112439.pdf
 • 19. Answer my questions (Lesson 19) -uploads/tutors/19b_200918022340.mp3 30 phút
  uploads/tutors/wb_flyers_lesson_19_200925113032.pdf