Bộ đề luyện từ Cam 13 đến Cam 15

 • Listening Test 1 full - 30 phút
 • Listening Test 2 full - 30 phút
 • Listening Test 3 full - 30 phút
 • Listening Test 4 full - 30 phút
 • Listening Test 5 full - 30 phút
 • Listening Test 6 full - 30 phút
 • Listening Test 7 full - 30 phút
 • Listening Test 8 full - 30 phút
 • Listening Test 9 full - 30 phút
 • Listening Test 10 full - 30 phút
 • Listening Test 11 full - 30 phút
 • Listening Test 12 full - 30 phút
 • Listening Test 13 full - 30 phút
 • Listening Test 14 full - 30 phút
 • Listening Test 15 full - 30 phút
 • Listening Test 16 full - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 1 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 2 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 3 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 5 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 15 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 6 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 7 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 8 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 9 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 10 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 11 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 12 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 13 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 14 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 16 - 30 phút
 • Speaking IETLS Test 4 - 30 phút