BIG ENGLISH gồm 7 cấp độ.

  • Unit 1. Good Morning, Class! -Có đủ bộ giáo trình student book, teacher book và workbook. 30 phút
  • Unit 2. My Family -Có đủ bộ giáo trình student book, teacher book và workbook. 30 phút
  • Unit 3. My Body -Có đủ bộ giáo trình SB, TB, WB. 30 phút
  • Unit 4. My Favorite Clothes -Có đủ bộ giáo trình SB, TB, WB 30 phút
  • Unit 5. Busy at Home -Có đủ bộ SB, TB, WB 30 phút
  • Unit 6. On the Farm -Có đủ bộ giáo trình WB, SB, TB. 30 phút
  • Unit 7. Party Time -Có đủ bộ giáo trình SB, TB, WB 30 phút
  • Unit 8. Fun and Games -Có đủ bộ WB, SB, TB 30 phút
  • Unit 9. Play Time -Có đủ bộ WB, SB, TB 30 phút

KHÓA HỌC KHÁC