BIỂU HỌC PHÍ 1 THẦY 1 TRÒ
TRẢI NGHIỆM GIAO TIẾP


Thời lượng: 25p/buổi - 30 buổi

Thời hạn: 90 ngày

GIÁO VIÊN VIỆT NAM (20% off) GIÁO VIÊN CHÂU Á (20% off) GIÁO VIÊN BẢN NGỮ (20% off)
1

Gói

Standard

Premium

Standard

Premium

Standard

Premium

2 Học phí/buổi (VNĐ) 93.333đ 102.667đ 106.667đ 112.000đ 196.667đ 206.000đ
3 Học phí (VNĐ) 3.495.000đ 3.847.000đ 3.847.000đ 4.200.000đ 7.376.000đ 7.730.000đ
4 Học phí ưu đãi (VNĐ) 2.800.000đ
3.080.000đ
3.080.000đ
3.360.000đ
5.900.000đ
6.180.000đ


LỘ TRÌNH CHUYÊN SÂU


Thời lượng :25p/buổi - 60 buổi (*)

Thời hạn :180 ngày

GIÁO VIÊN VIỆT NAM GIÁO VIÊN CHÂU Á GIÁO VIÊN BẢN NGỮ (giảm tối đa 20%)
1Gói

Standard

Premium

Standard

Premium

Standard

Premium

2 Học phí/buổi (VNĐ) 83.333đ 93.167đ 93.167đ 102.667đ 187.333đ 196.667đ
3 Học phí (VNĐ) 6.282.000đ 6.988.000đ 6.988.000đ 7.695.000đ 14.047.000đ 14.753.000đ
4 Học phí ưu đãi (VNĐ) 5.030.000đ
5.590.000đ
5.590.000đ
6.160.000đ
11.240.000đ
11.800.000đ


TĂNG CƯỜNG KĨ NĂNG


Thời lượng :25p/buổi - 120 buổi

Thời hạn :360 ngày

GIÁO VIÊN VIỆT NAM GIÁO VIÊN CHÂU Á GIÁO VIÊN BẢN NGỮ (giảm tối đa 20%)
1Gói

Standard

Premium

Standard

Premium

Standard

Premium

2 Học phí/buổi (VNĐ) 74.333đ 83.750đ 83.750đ 93.167đ 177.917đ 187.333đ
3 Học phí (VNĐ) 11.153.000đ 12.565.000đ 12.565.000đ 13.976.000đ 26.682.000đ 28.094.000đ
4 Học phí ưu đãi (VNĐ) 8.920.000đ
10.050.000đ
10.050.000đ
11.180.000đ
21.350.000đ
22.480.000đ


TẬP TRUNG, GIAO TIẾP THÀNH THẠO


Thời lượng :90 buổi/ngày, 25'/buổi

Thời hạn :90 ngày

GIÁO VIÊN CHÂU Á GIÁO VIÊN BẢN NGỮ
Học phí/buổi (VNĐ) 65.000đ 185.000đ
Học phí (VNĐ> 7.941.000đ 18.953.000đ
Học phí ưu đãi (VNĐ) 5.850.000đ
16.650.000đ